برگزاری دوره «تبلیغ دینی در فضای مجازی» ویژه ماه محرم