اساتید کهکشان

مهندس مصطفی ضابط

استاد علیرضا خوش‌منظر

دکتر سید بشیر حسینی

حجت الاسلام عباس صالحی

محمدرضا پارسا دشت

امیرحسین باقری

محمد‌صادق باطنی

سید محمدرضا اصنافی

محمد مهدی ماندگاری

حجت‌الله سلیمان