رزومه استاد

محمدرضا پارسا دشت

عناوین تدریس شده

دوره جریان شناسی و جریان سازی در توئیتر