تایید اصالت گواهی نامه ها

شما می توانید با استفاده از کدی که بر روی گواهی نامه شما درج شده است، اصالت گواهی نامه خود را در این سامانه تایید فرمائید