تایید اصالت گواهی‌نامه‌ها

شما می توانید با استفاده از کدی که بر روی گواهی نامه شما درج شده است، اصالت گواهی نامه خود را در این سامانه تایید فرمائید